Dùng Coca ngâm iPhone, Samsung Galaxy rồi đông thành đá thử độ bền

  • Sang Sang