An Nguy: "Sự phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù mà đến từ những người mình tin tưởng nhất"

Giải trí Sang Sang 21/08/2018 10:00

Theo lời của An Nguy: "Điều đáng buồn nhất đến từ sự phản bội, đó là nó không bao giờ đến từ kẻ thù cả mà đến từ những người mình tin tưởng và coi là bạn".