Đốt cùng lúc 12.000 que diêm cháy sáng như pháo bên trong chai Coca

Giải trí Sang Sang 03/01/2019 14:00

Thí nghiệm đã tạo ra một hiệu ứng cháy nổ thú vị khi bỏ 12.000 que diêm vào bên trong chai Coca và đốt chúng cùng một lúc.