Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt thay thế động đất bằng siêu bão nhưng vẫn thảm khốc và đen tối.

Giải trí Sang Sang 16/10/2018 16:00

Để phù hợp với bối cảnh địa lý và kinh phí thực hiện, Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt để thay thế thảm họa động đất ở bản gốc bằng một siêu bão và dĩ nhiên vẫn là một cảnh thiên tai đầy ám ảnh.