Bạn thu hoạch được gì sau mỗi chuyến đi ?

Good Vibe Cao Khải 17/03/2019 09:30

Khi chúng ta còn trẻ đẹp và điên, chúng ta mới có thể "dẹp hết đi" và xách balo lên và đi.