Cơ thể bạn có thể bị hack trong tương lai?

Lifestyle Sang Sang 16/03/2019 06:22

Nhiều người-máy hiện tại đang sống cùng chúng ta như ai đó có thể cảm nhận màu sắc nhờ vào anten được cấy trên cơ thể hoặc nhận cảnh báo động đất nhờ thiết bị trên tay rung lên.