Cập nhật: Sẽ không dùng sổ hộ khẩu, quản lý mới bằng số định danh?

Sống+ Phát Trương 27/02/2020 16:53

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo lần hai Luật Cư trú năm 2020, thay thế cho Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi và bổ sung năm 2013. Nội dung thay đổi đáng chú ý nhất của dự thảo là việc bãi bỏ các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu và sổ tạm trú tồn tại nhiều năm nay.

Về nội dung, dự thảo Luật Cư trú có rất nhiều quy định mới về đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú.

Với thủ tục đăng ký thường trú, người dân nộp phiếu báo thay đổi thông tin dân cư; bản khai nhân khẩu; giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cập nhật thông tin địa chỉ thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú. Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời cho người đăng ký bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, khi hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú, người dân sẽ được cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì được cấp một sổ hộ khẩu bằng giấy như hiện nay. Mọi sự thay đổi về nơi thường trú cũng sẽ được cập nhật trên hệ thống.

https://plo.vn/thoi-su/bo-so-ho-khau-quan-ly-bang-so-dinh-danh-891659.html