Chính thức: Mở cổng khai báo y tế trực tuyến cho toàn dân, hãy là người tiên phong chống dịch Covid-19

Sống+ Phát Trương 09/03/2020 18:02

Bộ Y tế đã mở cổng khai báo y tế trực tuyến, hãy là người tiên phong thực hiện việc khai báo để góp phần vào công tác ngăn ngừa dịch Covid-19.