Vợ Vân Quang Long: “Con gái tôi mới hai tuổi thôi, tội quá. Bây giờ ba không về nữa rồi”

Sống+ Cao Khải 04/01/2021 22:26

Vợ Vân Quang Long: “Con gái tôi mới hai tuổi thôi, tội quá. Bây giờ ba không về nữa rồi”