iPhone ế ẩm, lái buôn bán tháo tại Apple Store Singapore

iPhone ế ẩm, lái buôn bán tháo tại Apple Store Singapore

Công nghệ 2 năm trước

iPhone Xs và Xs Max ế ẩm nhiều lái buôn đau đầu phải bán tháo ngay trước Apple store Singapore.