Đại học đầu tiên ở Hà Nội chi trả toàn bộ phí 3G cho sinh viên học online

Đại học đầu tiên ở Hà Nội chi trả toàn bộ phí 3G cho sinh viên học online

Sống+ 1 năm trước

Trường Đại học Thương mại quyết định sẽ tính toán và thanh toán toàn bộ chi phí mạng 3G với mức giá gói dịch vụ cao nhất cho tất cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.