Black Pink biểu diễn tại Good Morning America

Black Pink biểu diễn tại Good Morning America

Giải trí 8 tháng trước

Khán giả reo hò cổ vũ cho 4 thành viên Black Pink.