Vừa mắng nhau là sao chổi, Chung Hán Lương và Tôn Di đã tình tứ với nhau như thế này.

Vừa mắng nhau là sao chổi, Chung Hán Lương và Tôn Di đã tình tứ với nhau như thế này.

Giải trí 1 năm trước

Vừa mắng nhau là sao chổi, Chung Hán Lương và Tôn Di đã tình tứ với nhau như thế này.