An Nguy: "Sự phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù mà đến từ những người mình tin tưởng nhất"

An Nguy: "Sự phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù mà đến từ những người mình tin tưởng nhất"

Giải trí 2 năm trước

Theo lời của An Nguy: "Điều đáng buồn nhất đến từ sự phản bội, đó là nó không bao giờ đến từ kẻ thù cả mà đến từ những người mình tin tưởng và coi là bạn".