Sẽ thế nào nếu như chúng ta ngưng sử dụng Google?

Sẽ thế nào nếu như chúng ta ngưng sử dụng Google?

Công nghệ 1 năm trước

Một trải nghiệm nhỏ để biết Google và các ứng dụng của họ quan trọng như thế nào với con người.