Thú vị chưa: Khảo sát mới cho thấy con người ta... sợ gián hơn cả sợ ch.ết

Thú vị chưa: Khảo sát mới cho thấy con người ta... sợ gián hơn cả sợ ch.ết

Sống+ 8 tháng trước

Một cuộc khảo sát đã được thực hiện tại Singapore, kết quả cho thấy người dân ở quốc đảo này sợ rất nhiều thứ.Nhiều người còn sợ gián hơn cả sợ chết