Đặng Lê Nguyên Vũ - "Ông trùm cafe Việt" là ai ?

Đặng Lê Nguyên Vũ - "Ông trùm cafe Việt" là ai ?

Sống+ 2 năm trước

Trưởng thành từ kinh doanh cà phê, Đặng Lê Nguyên Vũ đã nâng dần ý nghĩa của việc kinh doanh cà phê từ kinh doanh thuần túy đến đạo cà phê, đưa Việt Nam thành thánh địa cà phê toàn cầu, và cuối cùng là đưa công ty thành một tôn giáo trong đó ông Vũ được thông linh và được trao sứ mệnh "cứu nhân loại".