iPhone ế ẩm, lái buôn bán tháo tại Apple Store Singapore

Công nghệ Sang Sang 22/09/2018 12:00

iPhone Xs và Xs Max ế ẩm nhiều lái buôn đau đầu phải bán tháo ngay trước Apple store Singapore.