Sẽ thế nào nếu như chúng ta ngưng sử dụng Google?

Công nghệ Sang Sang 30/12/2018 06:00

Một trải nghiệm nhỏ để biết Google và các ứng dụng của họ quan trọng như thế nào với con người.