Timelapse cho thấy thế giới thay đổi khủng khiếp trong 32 năm

Công nghệ Sang Sang 03/09/2018 12:00

Đoạn timelapse về sự thay đổi địa hình của nhiều nơi trên thế giới trong suốt 32 năm vừa qua.